مقالات با موضوع: ساختار هانتینگتین

ساختار پروتئین ایجاد کننده هانتینگتون آشکار شد

ساختار پروتئین ایجاد کننده هانتینگتون آشکار شد

اکنون به لطف میکروسکوپ کرایو الکترونی ساختار پروتئین هانتینگتین آشکار شده است. این به نحوی موضوع بزرگی است.

Caroline Casey 1 اوت 2023