با تیم HDBuzz تماس بگیرید

  • من نظر یا پیشنهادی برای یک مقاله دارم - editors@hdbuzz.net
  • من یک سوال فنی در مورد استفاده از فید یا سایت دارم - tech@hdbuzz.net
  • من یک بازخورد کلی در مورد HDBuzz دارم - feedback@hdbuzz.net
  • نظرات یا سوالاتی برای مترجمان دارم - translators@hdbuzz.net