Dr Tamara Maiuri

ویراستار

Hamilton, Ontario, Canada

دکتر تامارا مایوری عضو فوق دکتری در گروه دکتر ری تروانت در دانشگاه مک مستر کانادا است. قبل از پیوستن به زمینه تخصصی بیماری هانتینگتون، تامارا دکترای خود را از دپارتمان بیوفیزیک پزشکی در دانشگاه تورنتو دریافت کرد و در آنجا زیست‌شناسی سلولی ژن‌های مرتبط با سرطان را مطالعه کرد. کار او در آزمایشگاه تروانت بر روی عملکردهای بیولوژیکی طبیعی پروتئین هانتینگتین متمرکز است به این امید که بفهمد چگونه ممکن است پس از به ارث رسیدن ژن جهش یافته هانتینگتین که باعث هانتینگتون میشود، پروتئین هانتینگتین مختل شود.

ویراستاری شده توسط Dr Tamara Maiuri

ویراستاری شده توسط Dr Tamara Maiuri