Dr Leora Fox

سرویراستار

New York, USA

لورا فاکس مدیر برنامه های تحقیقاتی و ماموریتی در انجمن بیماری هانتینگتون آمریکا است. او دکترای خود را در نوروبیولوژی و رفتار در دانشگاه کلمبیا گرفت جایی که چگونگی پاکسازی سلول های مغز از رسوبات پروتئین مضر هانتینگتین را مطالعه کرد. دکتر فاکس از تلاش های HDSA برای تأمین مالی تحقیقات و انتقال علم بیماری هانتینگتون حمایت می کند. او از نزدیک با همکاران HDSA برای حمایت از پیشرفت آنها کار می کند، مطالب شفاهی و کتبی را برای توضیح علمی که در پشت آزمایشات فعلی وجود دارد، تهیه میکند و این هفته در وبلاگ HDSA از تحقیقات هانتینگتون می نویسد. او مشتاق کمک به خانواده های بیماران هانتینگتونی است که در جریان پیشرفت های علمی قرار گیرند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه ای را در مورد شرکت در تحقیقات بالینی بگیرند.

Leora Fox

ویراستاری شده توسط Dr Leora Fox

ویراستاری شده توسط Dr Leora Fox